HQ är en tidigare finanskoncern som i dag inte bedriver någon annan operativ verksamhet än att driva skadeståndsmålet och återvinningsmålet. 

Finansinspektionen tvingades på grund av grova missförhållanden återkalla tillståndet för HQ Bank i augusti 2010. Eftersom Banken var en så dominerande del av HQ-koncernen försvann därmed i praktiken förutsättningarna att driva verksamheten vidare. Efter att verksamheten i HQ Bank överläts till Carnegie i september 2010 har HQ inte bedrivit någon operativ verksamhet.

Bakgrunden till kraschen var att HQ Bank under flera år bedrivit en riskabel tradingverksamhet där stora förluster dolts av att man systematiskt övervärderat värdet på tillgångarna och undervärderat värdet av skulderna i portföljen. Trots att styrelserna i koncernen visste eller i vart fall borde ha insett detta, gjordes under åren 2007-2009 stora aktieutdelningar. Resultatet blev att HQ till slut inte kunde hantera förlusterna i tradingportföljen och tillstånden återkallades.

Våren 2011 gav bolagsstämman i HQ styrelsen i uppdrag att driva frågan om skadeståndsansvar och återbäring av utdelningar mot bland annat den tidigare styrelsen samt revisorn.

Totalt har HQ krävt skadestånd och återbetalning av olagliga utdelningar på cirka 3,2 miljarder kronor plus ränta.

Sedan HQ AB i juni 2011 väckt talan mot förutvarande styrelseledamöter, revisor, KPMG och Öresund har målet varit föremål för huvudförhandling i Stockholms tingsrätt. Huvudförhandlingen som pågått sedan den 8 november 2016 avslutades den 20 juni och tingsrätten har angivit att dom i målet kommer att meddelas den 19 oktober 2017, kl 11.00.

Vår bedömning är att vi på ett tydligt och lättförståeligt sätt lagt fram vår talan inför tingsrätten, samt att vår talan har stöd i den skriftliga och muntliga bevisning vi förebringat inför rätten. Motparternas invändningar som i huvudsak har varit av teknisk och taktisk karaktär och har ett stort inslag av felaktiga uppgifter har inte motbevisat vår talan. Anmärkningsvärt är att ingen av motparterna  ens försökt att lägga fram en alternativ värdering för att visa att vår talan är felaktig. Däremot har framförallt KPMG lämnat vilseledande uppgifter om tradingportföljens avveckling och de kostnader denna avveckling varit förenad med under 2010, de har därvid valt att helt bortse från kostnaderna för de rullningar som företogs under januari till utgången av april 2010, dvs. fyra månaders verksamhet. Vi har i målet tydligt visat hur vilseledandet gått till och vilka effekter detta fått. Samtliga övriga svarandeparter har anslutit sig till de av KPMG lämnade uppgifterna.

En mer detaljerad beskrivning av händelseförloppet går att läsa i Årsredovisning 2014.

Relaterade länkar