Aktieägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman som är det högsta beslutande organet i HQ.

På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom fastställelse av resultat- och balansräkning, aktieutdelning, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och revisorer samt val av ny styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit bolaget tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman eller i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

Relaterade länkar