Extra bolagsstämma den 18 oktober 2013

Aktieägarna i HQ AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 oktober 2013 i Stockholm.

NOTE: To add content or any link please click on the ADVANCED EDITING button given on the right at the top ribbon.


Protokoll extra stämma 18 oktober 2013 inklusive bilagor

Kallelse

Kontrollbalansräkning 31 augusti 2013

Styrelsen för HQ AB redogörelse enligt 25 kap 4 § 4 p ABL

Resultatdisposition enligt stämmobeslut 5 mars 2013

Årsredovisning 2012

Granskningsrapport

Styrelsens kommentar med anledning av granskningsrapport

Styrelsens för HQ AB förslag om likvidation med anledning av kapitalbrist

Relaterade länkar